องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangnr.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2562

หัวหน้าส่วนราชการ

     
  นายไชยวัฒน์  ชาติประสพ  
  เลขานุการสภา อบต.ฯ  
   
  นางคมขำ  วานิชยากร  
  รองปลัด อบต.ชุมแสง  นายณัชภัค  ดัดธุยาวัตร
นางเทวี  บุญกองชาติ นายปณะวัจน์  ธสวัสดิ์มั่นคง
หัวหน้าสำนักปลัด
 ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
นายประวัติ  ภังภูธร นางสุภาพ  เข็มบุบผา นางอภิษฎา  เกิดเอกี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ ฯ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
   
  นายมานพ  ประวัติวิไล  
  ผู้อำนวยการกองการเกษตร