องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangnr.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2562

สภา อบต.


นายถวิล  สำรวจวงค์
ประธานสภา อบต.ฯ
 
นายเซียงหมุ่น  บุญประสาท
รองประธานสภา อบต.ฯ
 
นายไชยวัฒน์  ชาติประสพ
เลขานุการสภา อบต.ฯ
 

 
 
นายทรงบู  ทองคำ   นายชำนาญ  กลิ่นสุคนธ์ นายจำรัส  อุทพันธ์ นายหาญ  กล้าพยัคฆ์
สมาชิกสภา อบต. ม.1 สมาชิกสภา อบต. ม.1 สมาชิกสภา อบต. ม.2 สมาชิกสภา อบต. ม.3
       
นางเปรี่ยม  หอยสังข์
นายปิ่ว  โกฎผักแว่น
นางอาภาพร แก้วกูล
นายสำคัญ  ปราบสกุล
สมาชิกสภา อบต. ม.3 สมาชิกสภา อบต. ม.4 สมาชิกสภา อบต. ม.4 สมาชิกสภา อบต. ม.5
       
นายมานะ  ทิพย์อักษร นายประเสิรฐ  บุตรภาชี นายผิน  พุ่มพะยอม นายสมนึก  ดำเอี่ยมดี
สมาชิกสภา อบต. ม.5 สมาชิกสภา อบต. ม.6 สมาชิกสภา อบต. ม.6 สมาชิกสภา อบต. ม.7
       
นายอ๊อด  สุขวงกฎ นายสำรอง  หาญผักแว่น นายประสิทธิ์  พลศรี นายสุชาติ  เกื้อกระโทก
สมาชิกสภา อบต. ม.7 สมาชิกสภา อบต. ม.8 สมาชิกสภา อบต. ม.8 สมาชิกสภา อบต. ม.9
       
นายสายยัน  เนาวบุตร นายนำโชค  ทิพย์อักษร นายสอื้น  ขำวงค์ นายเดชาวัฒน์ เงินตรากูล
สมาชิกสภา อบต. ม.10 สมาชิกสภา อบต. ม.10 สมาชิกสภา อบต. ม.11 สมาชิกสภา อบต. ม.11
       
นายแบน  งอกกระโทก นายวัชรินทร์  หอยหังข์ นายเสน่ห์  แสนเดช นางสมร  ศรีกระสังข์
สมาชิกสภา อบต. ม.12 สมาชิกสภา อบต. ม.12 สมาชิกสภา อบต. ม.13 สมาชิกสภา อบต. ม.13
 
 

 
นายสมัย  นามนุ     นางประยูร  ชูคงคา
สมาชิกสภา อบต. ม.14     สมาชิกสภา อบต. ม.14