องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangnr.go.th
 
 
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 พ.ร.บ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 12 ม.ค. 2564 ]0
2 พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 [ 5 พ.ค. 2563 ]0
3 พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 22 เม.ย. 2563 ]0
4 พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ [ 2 ต.ค. 2562 ]0
5 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 1 ต.ค. 2562 ]1
6 พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่น พ.ศ.2562 [ 1 ส.ค. 2562 ]1
7 อำนาจหน้าที่ของ อบต. [ 1 ต.ค. 2561 ]70
8 พ.ร.ก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 [ 7 ส.ค. 2561 ]0
9 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 [ 12 ก.ย. 2560 ]1
10 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 [ 1 พ.ค. 2558 ]0
11 พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 [ 10 ส.ค. 2554 ]0
12 พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 [ 2 พ.ค. 2550 ]0
13 พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2546 [ 16 ก.พ. 2549 ]0
14 พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2542 [ 8 ก.ย. 2543 ]1
15 พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2538 [ 1 ต.ค. 2541 ]1