องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangnr.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2562

สำนักปลัด

     
  นายณัชภัค  ดัดธุยาวัตร  
  หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
 นางสาวสุมิตรา  หอยสังข์
นายจักพันธ์  นิ่มผักแว่น นางสาวรัตนรัตน์ ขวัญเมือง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักทรัพยากรบุคคล นักจัดการงานทั่วไปจ.ส.ท. พงศกร เข็มบุบผา นายธนวรรธน์  ขวัญทวีฐิติโชติ นายปรีชา  ปานชาติ
เจ้าพนักงานป้องกันฯ เจ้าพนักงานป้องกันฯ ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
 
ว่าที่ ร.ต. อุดมศิลป์ พุธชุมแสง
นางสาวน้ำผึ้ง  ปราบสกุล นายสมศักดิ์  ทิพย์นางรอง
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานขับรถยนต์
   
นางประดุม  แก้วอรสาร นายสุวพล  บุญกองชาติ
พนักงานจ้าเหมาบริการ พนักงานจ้าเหมาบริการ