องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangnr.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2562

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

   
 
  นายประวัติ  ภังภูธร  
  ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 นางสุภาพร  กรึ่มกระโทก
นางสาวอริศรา  บุญเกิด นางสาวนันทวัน  ดำเอี่ยมดี
ครู
ครู ครูนางอุทัยวรรณ์  ยอดนครจง นางสาวสมใจ  สมศักดิ์ติ
ครู ผู้ดูแลเด็ก
 

 
นางนัดทิพร  นิ่มผักแว่น
นางสาวสุจิตราวดี  แผ้วพลสง นางสาวกันยา เหงี่ยมผักแว่น
พนักงานจ้างเหมาบริการ พนักงานจ้างเหมาบริการ พนักงานจ้างเหมาบริการ

   
นายประเสริม  วิเศษพันธุ์ นางสาวกันตินันท์  ทิพย์อักษร นายมังกร  บุญประจวบ
พนักงานจ้างเหมาบริการ พนักงานจ้างเหมาบริการ พนักงานจ้างเหมาบริการ