องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangnr.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2562

กองช่าง

   
 
  นายปณะวัจน์  ธสวัสดิ์มั่นคง  
  ผู้อำนวยการกองช่าง  นางสาวสุวรรณา  เนาวบุตร
นายจีรศักดิ์  แปลงไธสง นายวันชัย  แสนเดช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การประปา ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

 
  นายนิคม  เที่ยวทั่วโลก  
  เจ้าพนักงานป้องกันฯ