องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangnr.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2562

กองคลัง

 
 
  นางเทวี  บุญกองชาติ  
  ผู้อำนวยการกองคลัง
 นางสาววาสนา  บุญมี
นางสาววัฒนาพร  หญิงสำโรง นางสาวสุนิรัน ทิพย์นางรอง
นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการจัดเก็บรายได้นางวฤณ  ทิพย์อักษร นางสาวมนัญญา มาประจวบ นางสาวลินดา  นามนุ
เจ้าพนักงานพัสดุ ผู้ช่วย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 

 
  นางสาวกมลวรรณ อรัญศักดิ์  
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ