องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangnr.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2562

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

 
  นางอรภิญญา เภสัชชะ
 
 
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


โทร.080-9051979


นางสาวกันตินันต์  ทิพย์อักษร
นายสามารถ  ทิพย์อักษร
นายอดิศักดิ์ ศรีกระสังข์
จ้างเหมาบริการ
 จ้างเหมาบริการ(EMS) จ้างเหมาบริหาร(EMS)
โทร.086-0699210
โทร.086-8685398
โทร.089-8414470
นายอภิพงษ์  บูลย์เดช
นายศรัณย์  มาระทัศน์ นางสาวดวงพร  แสนเดช
พนักงานจ้างเหมา(EMS) จ้างเหมาบริการ (EMS) อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

โทร.080-4691790
โทร.099-0721810

นางผกามาศ  ออกรรัมย์


อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น


โทร.083-1245525