องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangnr.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2562

หัวหน้าส่วนราชการ

<
       
  นายไชยวัฒน์  ชาติประสพ    
  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง
   

โทร. 095-5984487
 

 
 
 
  นางคมขำ  วานิชยากร    
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง    

โทร. 080-9127697
 


 
นายณัชภัค  ดัดธุยาวัตร
นางเทวี  บุญกองชาติ   นายพงศกรณ์  มาประจง
หัวหน้าสำนักปลัด
 ผู้อำนวยการกองคลัง   ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 061-4922739
โทร.080-1533873
  โทร.087-9612182
 
นายประวัติ  ภังภูธร นางสุภาพ  เข็มบุบผา   นางอภิษฎา  เกิดเอกี
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
โทร. 094-3879315
โทร. 084-3023272
  โทร.080-0951979
 
   
 
   
 
ผู้อำนวยการกองการเกษตร
(ว่าง)