องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangnr.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2562

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

   
 
  นายประวัติ  ภังภูธร  
  ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 นางสุภาพร  กรึ่มกระโทก
นางสาวอริศรา  บุญเกิด นางสาวนันทวัน  ดำเอี่ยมดี
ครู
ครู ครู


นางอุทัยวรรณ์  ยอดนครจง
นักวิชาการศึกษา
ครู
(ว่าง)นางสาวสมใจ  สมศักดิ์

ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) 

 
นางนัดทิพร  นิ่มผักแว่น
นางสาวสุจิตราวดี  แผ้วพลสง นางสาวกันยา เหงี่ยมผักแว่น
จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาบริการ เหมาบริการ

   
นายประเสริม  วิเศษพันธุ์ นางสาวสาวิตรี  หอยสังข์
นายนรินทร์ณัฏฐ อินทนิล
จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาบริการ