องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangnr.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2562

สำนักปลัด

     
  นายณัชภัค  ดัดธุยาวัตร  
  หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
 

โทร.061-4922739
นางสาวสุมิตรา  หอยสังข์
นายจักพันธ์  นิ่มผักแว่น นางสาวรัตนรัตน์ ขวัญเมือง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักทรัพยากรบุคคล นักจัดการงานทั่วไป
โทร.094-3877895
โทร.087-3954065
โทร.091-8464711จ.ส.ท. พงศกร เข็มบุบผา นายธนวรรธน์  ขวัญทวีฐิติโชติ นายปรีชา  ปานชาติ
เจ้าพนักงานป้องกันฯ เจ้าพนักงานป้องกันฯ ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร.097-3415249
โทร.094-6293952
โทร.094-1900748
 
 
ว่าที่ ร.ต. อุดมศิลป์ พุธชุมแสง
นางสาวน้ำผึ้ง  ปราบสกูล นายสมศักดิ์  ทิพย์นางรอง
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานขับรถยนต์
โทร.099-6088787
โทร.0896287175
โทร.085-0176225
   
นางประดุม  แก้วอรสาร นายชิด  ในผักแว่น
นายอนุวัฒน์  อนันต์
จ้างเหมาบริการ จ้างเหมาบริการ
จ้างเหมาบริการ
โทร.083-9316746
โทร.083-9316746
โทร.093-5411864
นายสุวพล  บุญกองชาติ นายพงษ์ภพ หญิงสำโรง
นายมังกร บุญประจวบ
จ้างเหมาบริการ จ้างเหมบริการ
จ้างเหมาบริการ
โทร.095-7602382
โทร.062-1672781
โทร.093-1822318