วิธีปฏิบัติในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2568 [ 16 มิ.ย. 2567 ]
.......................................................................................................................................................................
คำสั่งแต่งตั้งรักษาราชการแทนปลัด อบต.และหัวหน้าส่วนราชการ [ 18 เม.ย. 2567 ]
.......................................................................................................................................................................
ประกาศ เรื่อง การอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 7 มี.ค. 2567 ]
.......................................................................................................................................................................
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา ประจำปี พ.ศ.2567 [ 16 ก.พ. 2567 ]
.......................................................................................................................................................................
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง เรื่อง การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง ตำแหน่ง ประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) [ 9 ก.พ. 2567 ]
.......................................................................................................................................................................
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง เรื่อง การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลชุ่มแสง ตำแหน่ง กรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบล (ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ดำรงตำแหน่งปร [ 9 ก.พ. 2567 ]
.......................................................................................................................................................................