องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangnr.go.th

 
 
คู่มือหรือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แนวทางการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 1 ส.ค. 2565 ]4
2 คู่มือสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 26 ก.ค. 2565 ]3
3 เอกสารสรุประเบียบการประชุมสภา [ 26 ก.ค. 2565 ]3
4 มาตรฐานหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 5 ก.ค. 2565 ]3
5 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ [ 3 พ.ค. 2565 ]3
6 คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ อปท. [ 23 มี.ค. 2565 ]3
7 คู่มือปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 4 ต.ค. 2564 ]3
8 คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง การตรวจสอบภายใน [ 1 ต.ค. 2564 ]4
9 คู่มือการลาของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.ชุมแสง [ 4 ส.ค. 2564 ]4
10 คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 6 พ.ค. 2564 ]4
11 คู่มือการปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ [ 4 พ.ค. 2564 ]3
12 คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก [ 1 พ.ค. 2564 ]4
13 คู่มือการปฏิบัติงานที่ใช้ยึดถือให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน [ 1 พ.ค. 2564 ]5
14 คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา [ 24 ก.พ. 2564 ]4
15 คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน [ 8 ธ.ค. 2563 ]4
16 คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 4 พ.ย. 2563 ]3
17 คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล [ 12 ต.ค. 2563 ]3
18 คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ครู [ 6 ต.ค. 2563 ]4