องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ : www.chumsangnr.go.th

 
 
O10คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เรื่อง การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 8 ก.พ. 2566 ]9
2 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เรื่อง การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 8 ก.พ. 2566 ]10
3 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เรื่อง การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร [ 7 ก.พ. 2566 ]9
4 คู่มือ การยืมทรัพย์สินทางราชการ [ 1 ก.ย. 2565 ]9
5 แนวทางการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 1 ส.ค. 2565 ]11
6 คู่มือสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 26 ก.ค. 2565 ]13
7 เอกสารสรุประเบียบการประชุมสภา [ 26 ก.ค. 2565 ]12
8 มาตรฐานหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 5 ก.ค. 2565 ]12
9 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ [ 3 พ.ค. 2565 ]12
10 คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ อปท. [ 23 มี.ค. 2565 ]11
11 คู่มือปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 4 ต.ค. 2564 ]15
12 คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง การตรวจสอบภายใน [ 1 ต.ค. 2564 ]12
13 คู่มือการลาของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง อบต.ชุมแสง [ 4 ส.ค. 2564 ]13
14 คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 6 พ.ค. 2564 ]11
15 คู่มือการปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ [ 4 พ.ค. 2564 ]14
16 คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก [ 1 พ.ค. 2564 ]14
17 คู่มือการปฏิบัติงานที่ใช้ยึดถือให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน [ 1 พ.ค. 2564 ]12
18 คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา [ 24 ก.พ. 2564 ]12
19 คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน [ 8 ธ.ค. 2563 ]11
20 คู่มือการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 4 พ.ย. 2563 ]13
 
หน้า 1|2