วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ม.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รายการปั๊มน้ำ จำนวน 2 ชุด กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หฒู่ที่ 9 บ้านหนองปรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ม หมู่ที่ 3 บ้านโคกตะคร้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมคอสะพาน บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนภายในตำบลชุมแสง จำนวน 9 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2565
ซื้อหมึกพิมพ์ Samsung SL-K2200ND และหมึกพิมพ์ Samsung ML-2580N กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสลา หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกกระสังข์ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2565
จ้างลอกเหมืองโคกซับปืด บ้านโคกมะค่า หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง