วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการกระดาษ เอ4 สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านหนองเจริญสุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านหนองเจริญสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านหนองเจริญสุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม ระบบเบรกรถยนต์ 6 ล้อ และอุปกรณ์ส่วนควบต่าง ๆ ของรถยนต์ 6 ล้อ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบ ดิจิตอล(ขาว-ดำ) จำนวน 1 เครื่อง สำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม ระบบเบรกรถยนต์ 6 ล้อ และอุปกรณ์ส่วนควบต่าง ๆ ของรถยนต์ 6 ล้อ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านโพธิ์ทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ ตู้เหล็ก แบบ ๔ ลิ้นชัก จำนวน ๓ ตู้ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม ระบบเบรกรถยนต์ 6 ล้อ และอุปกรณ์ส่วนควบต่าง ๆ ของรถยนต์ 6 ล้อ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง