วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ก.ย. 2562
จ้างเหมายานพาหนะเพื่อทัศนศึกษาตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่ากิจกกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สำหรับเด็กปฐมวัย อายุ3-4 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2562
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่็องเล่นพัฒนาการเด็กเล็ก สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (น้ำยากำจัดยุง) สำหรับพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๑ รายการ(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รายการเลื่อยยนต์แบบโซ่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera 2 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสาร KYOCERA KM 2050 สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง