วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.ย. 2563
จ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการกระดาษาเอ 4 จำนวน 70 รีม สำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านหนองเจริญสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาพ่นหมอกควัน (กำจัดยุงลาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
จ้างปรับปรุงท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมผนัง ค.ส.ล. หน้าท่อ (คลองลุงกาดสาธารณะประโยชน์) หมู่ที่ 10 บ้านโคกกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ย. 2563
จ้างปรับปรุงท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมผนัง ค.ส.ล. หน้าท่อ (ซ่อมบำรุงกรณีพิเศษ) หมู่ที่ 9 บ้านหนองปรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2563
จ้างขุดลอกสระน้ำลุงปลาดุกสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 4 บ้านลุงปลาดุก ตำบลชุมแสง มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 11,476.50 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2563
เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตระบบสำรองข้อมูลใน server และจดทะเบียนโดเมนเนม www.chumsangnr.go.th โดยวิธีเฉพาะเจาะจง