วันที่
ชื่อเรื่อง
21  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2564
จ้างปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 4 บ้านลุงปลาดุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ ทรายอะเบท กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสาร KYOCERA KM 2050 หมายเลขครุภัณฑ์ 417-51-0002 สำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง น้ำมันเครื่อง แบตเตอรี่ จารบี และอะไหล่ส่วนประกอบต่าง ๆ ของรถยนต์ 6 ล้อ พร้อมบริการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2564
จ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 7 บ้านเสลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2564
ซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2564
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้ม, คลอรีน) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง