วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ กองส่งเสริมการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ สำนักปลัด อ.บ.ต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2564
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
18  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการหมึกพิมพ์ จำนวน ๖ รายการ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ สำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการ หมึกเครื่องถ่ายเอกสารฟูจิซีร็อค S 2110 กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2564
ซื้อหนังสือเรียนให้กับเด็กปฐมวัย (อายุ 3-5 ปี) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ชุมแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง