วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ต.ค. 2564
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2564
เช่าบริการพื้นที่เก็บข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านดอนตาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กเล็ก สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ชุมแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านโคกมะค่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
ซื้อประตู, โถชักโครก (สุขภัณฑ์เด็ก) และลูกบิด เพื่อซ่อมแซมห้องน้ำอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ชุมแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านโคกมะค่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
จ้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านโคกกระสังข์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการกระดาษ A4 กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง