วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ต.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์และถ้วยรางวัลสำหรับจัดการแข่งกีฬา โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (ชุมแสงเกมส์) อบต.ชุมแสง ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
เช่าบริการพื้นที่เก็บข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านหนองเจริญสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2565
ซื้อดรัมสร้างภาพเครื่องถ่ายเอกสารยี่ห้อ ฟูจิซีร็อค S2110 พร้อมบริการเปลี่ยน จำนวน 1 ชุด กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2565
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กเล็กสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. ชุมแสง จำนวน 50 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ งานวางแผนสถิติและวิชาการ สำนักปลัด อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร KYOCERA KM-2050 จำนวน 2 ตลับ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ สำนักปลัด อบต. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง