วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง กองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน) ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน) ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รายการ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2567
ซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ รายการ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านโคกมะค่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Kyocera สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2567
จ้างปรับปรุงหลังคาโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง