วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ธ.ค. 2562
ซื้อทรายอะเบทและน้ำยาพ่นหมอกควัน (กำจัดยุงลาย) กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2562
ซื้อสารส้มขุ่นชนิดก้อน และคลอรีนผง เพื่อใช้ในระบบประปาหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บแบบฟอร์ม จำนวน 2 หลัง กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 3 หลัง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 5 หลัง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 1 หลัง กองส่งเสริมการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับเด็กนักเรียนช่วงชั้นเด็กเล็กถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในเขตพื้นที่ จำนวน 3 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ชุมแสง 1 ศูนย์ ภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2562
จ้างเหมาเครื่องเสียงโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (ชุมแสงเกมส์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ต.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาที่ใช้สำหรับในการแข่งขัน และถ้วยรางวัล โครงการจัดการแช่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (ชุมแสงเกมส์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านหนองเจริญสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง