วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ก.ค. 2563
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 ่บีทียู จำนวน 2 เครื่อง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ กองส่งเสริมการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ระหว่างวันที่ 18 พ.ค.-30 มิ.ย. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการ กระดาษ A4 ชนิด 80 แกรม จำนวน 100 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
ซื้อเครื่่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 26,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง สำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Pavement In - PlaceRecycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. 82-007 สายสามแยกบ้านหนองปรือ-สามแยกบ้านหนองพลวง ตำบลชุมแสง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 17,464 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ. 82-004 บ้านดอนตาล-บ้านหนองเจริญสุข ตำบลชุมแสง มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,300 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  เม.ย. 2563
ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่องพร้อมค่าติดตั้ง กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง